Serveis i productes
Oferim serveis adaptats a les
necessitats de cada projecte
Projectes d'il·luminació
L’objecte d’un projecte d’il·luminació és garantir la correcta execució d'una solució lumínica, definint i executant de forma consistent el conjunt d'intervencions necessàries.
A diferència del programa (que és principalment un exercici de planificació) el projecte lumínic és un exercici orientat a l'execució.
Productes a obtenir
Conceptual o Conceptual Avançat
Projecte bàsic
Fases del programa
Planificació programa
Constitució de l’equip de treball
Anàlisi de la informació de partida (necessitats i condicionants)
Definició d'un pla de treball
Revisió detallada de requeriments
Desenvolupament del projecte
Disseny conceptual (avantprojecte)
Disseny Conceptual Avançat
Seguiment en obra
Assistència a la propietat (o adreça d'obra) en el control de subministraments i instal·lació d'equips

En cas d'equips facilitats per ca2L:
Servei integral de subministraments
Supervisió del procés d'instal·lació
Programació del sistema de gestió (quan existeixin)
Revisió de la instal·lació final d'acord amb especificacions de disseny
Programa d'Il·luminació
L’objecte d’un programa d’il·luminació és garantir la correcta realització de grans projectes d'il·luminació, definint i planificant de forma consistent el conjunt d'intervencions (projectes lumínics) necessaris
Productes a obtenir
Calendari general d'actuacions
Pressupost del programa
Criteris de licitació
Anàlisis de riscos i mesures correctores
(matriu de riscos)
Fases del programa
Planificació programa
Constitució del equip de treball
Anàlisi de la informació de partida
Definició d'un pla de treball
Revisió detallada de requeriments
Definició programa
Definició conceptual
Definició de projectes
Definició Pla director
Gestió i seguiment
Definició d'un model de gestió i seguiment
Seguiment del programa i revisions periòdiques dels projectes
Solucions específiques
Resposta als condicionants i les problemàtiques particulars de negoci
Objectius i enfocament metodològic específics
Flexibilitat en la definició de solucions
Establiment d’acords específics amb "partners"
Experiències i "case studies" específics
Il·luminació Botigues
Centres Comercials
Hotels i Restaurants
Cultura
Residencials