El·lipse de MacAdam

David MacAdam (juliol 1910 – març 1998), físic estatunidenc, va realitzar importants contribucions en el camp de la percepció del color.

Un dels seus experiments —potser el més conegut— es basava en mostrar dos colors diferents a una persona. El primer d’ells —color de referència— es mantenia fix, mentre que el segon podia ser ajustat pel propi observador, al qual se li demanava  que el modifiqués fins a que fos idèntic al color de referència. Degut a la limitada precisió del sentit de la vista humà, el resultat  estava sempre subjecte a un cert marge d’error. MacAdam va poder comprovar, però, que el color que l’observador seleccionava com a idèntic al de referència, malgrat variar a cada repetició de l’experiment, sempre es trobava inclòs dins d’una el·lipse inscrita al diagrama de color CIE 1931 (vegi’s figura).

L’experiment el va realitzar per a 25 colors diferents i, si bé els resultats obtinguts continuaven estant continguts en el·lipses, aquestes tenien una forma i una orientació diferents en funció del punt del diagrama triat. Concretament, va comprovar que en la gama de colors verds les persones demostrem  menys habilitat distingint matisos que  en el rang més proper als blaus.

MacAdams Diagram

Figura: Diagrama CIE amb El·lipses de MacAdam (la mida de les el·lipses està magnificada per 10, per poder apreciar les seves diferències)

Tot partint  d’aquesta base experimental,  les el·lipses de MacAdam s’empren actualment per determinar la consistència entre colors des del punt de vista de la percepció humana.

En concret, es defineix com a el·lipse de MacAdam d’una passa (també anomenada 1-SDCM)  aquella en l’interior de la qual la majoria de persones no és capaç de detectar cap diferència de color. Si, en canvi, estem tractant una zona en què la variació cromàtica s’estén per una zona que és el doble de gran, ens trobem dins d’una el·lipse de MacAdam de dues passes (2-SDCM), a l’interior de la qual es poden començar a detectar algunes diferències entre els colors. Anàlogament, a una el·lipse de tres passes (3-SDCM) les diferències serien més notables. I  així sucessivament.

Atesa la variabilitat de colors produïda en la fabricació dels LED, les el·lipses de MacAdam resulten una eina mètrica molt útil per definir la dispersió cromàtica entre bins.  Els bins continguts dins d’el·lipses 3 SDCM ofereixen resultats força bons.

Equip ca2L