Eficàcia lumínica del LED versus Eficàcia d’altres fonts de llum

Eficàcia lumínica:  relació entre la quantitat de llum emesa i la potència absorbida.

L’eficàcia lumínica dels LED s’ha vist considerablement incrementada des de la seva  introducció al mercat. Els productes de gamma mitja que avui tenim arriben a quadruplicar les prestacions de la majoria dels millors models disponibles als voltants del 2006. Aquesta evolució ha provocat que el LED, des d’un punt de vista energètic, s’hagi posicionat per davant de la resta d’opcions existents en el mercat, tal i com mostra  el gràfic.

ca2L-Eficacia-luminica

Cal tenir en compte que, independentment de la font de llum emprada,  resulta  necessari  l’ús de lents, reflectors i/o qualsevol altre sistema per tal d’aconseguir una determinada distribució lumínica, la qual cosa redueix la quantitat de llum realment emesa per una llumenera. En el cas dels LED , l’esmentada  reducció és  menys notable que a la  resta de fonts de llum, atès que la seva mida inferior permet assolir una millor optimització del disseny òptic. La diferència  resulta especialment notable quan s’utilitzen òptiques més intensives. Per aquest motiu, la realitat és encara  més favorable al LED que el que reflecteix el gràfic.

Els valors concrets que s’indiquen ajuden a entendre quina posició ocupa el LED en relació a la resta de fonts de llum. Val a dir, però, que es tracta d’una generalització i, com a tal, pot  portar a confusió si no s’interpreta acuradament. De LED, com en qualsevol altre àmbit, n’hi ha de millors i de pitjors. Les seves eficàcies poden variar en diferències de més del 50 per cent; fins i tot, dins d’una mateixa família de producte, els models més càlids tenen una eficàcia inferior als més freds; i els que gaudeixen d’una millor reproducció cromàtica acostumen a ser els menys eficients.

Queda clar, per tant,  que els valors [lm/W] indicats a la gràfica anterior  estan subjectes a una gran variabilitat en funció del model concret emprat. Aquesta disparitat queda visualment reflectida a la figura següent, que representa el rang d’eficàcies existents al mercat per LED de diversos fluxos lumínics.

ca2L-lominous-efficiency

Font: U.S Department of Energy

El binomi LED-eficiència  —tan interioritzat per molts—  pot crear la il·lusió que el simple fet d’incloure LED en un projecte implica estar treballant amb la solució més adient, quan la realitat demostra que les opcions disponibles al mercat ofereixen resultats molt diversos. No n’hi ha prou amb «fer servir LED». Cal també saber destriar aquells models de qualitat que, a més, tinguin les característiques més escaients per a cada aplicació concreta.

Equip ca2L.