Coses de la vida

El  valor de referència utilitzat per indicar la durada d’una  bombeta incandescent és el  conegut com a vida mitjana.

Significa això que una bombeta amb una vida mitjana de 5.000 hores ha de durar 5.000 hores?

No exactament. La vida mitjana es determina mitjançant una estimació estadística,  pel càlcul de la qual s’utilitza una mostra de làmpades prou gran com per a que resulti representativa. Es mesura experimentalment el temps que transcorre fins que el 50 per cent de les bombetes ha deixat de funcionar,  i  el valor obtingut és el que es defineix com a  vida mitjana.

Per tant, si una d’aquestes bombetes durés, per exemple, 4.000 hores, no podríem parlar d’una unitat defectuosa. De fet, el més probable és que la meitat de les bombetes que utilitzem durant tota la nostra vida durin  menys de l’indicat. I l’altra meitat, més.

Es tracta d’una dada útil sempre que les característiques de la llum emesa per la font romangui dins d’uns paràmetres acceptables —en quantitat i qualitat— fins que deixi de funcionar per complet. Però, en tecnologies amb prestacions que experimenten una notable depreciació conforme els elements envelleixen, utilitzar la vida mitjana no és aconsellable. Es donaria el cas que, passat un període de temps determinat, continuaríem amb la font encensa, malgrat que la llum resultés insuficient o inadequada. És per això que es defineix un nou interval, conegut com a vida útil —un temps igual o inferior a la vida mitjana—, que determina les hores màximes de funcionament acceptades, passades les quals es recomana la substitució.

La depreciació comentada afecta les làmpades de descàrrega i, en menor mesura —de fet, ni s’arriba a considerar—,  les incandescents. Però el cas més paradigmàtic és el dels LED, en el patró de funcionament dels quals no existeix un moment en què deixin de funcionar per complet, sinó que experimenten un procés continu i sostingut de disminució de flux.

Lumen maintenance values for various light source

Font: Adaptació de  Bullough, J. D. 2003. Lighting Answers: LED Lighting Systems. Troy, NY. National Lighting Product Information Program, Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute.

Llavors, en quin moment deixa de complir el LED la seva funció?

Es considera que el LED ha superat la seva vida útil quan ha sofert una depreciació del 30 per cent —en altres paraules, quan el flux lumínic del LED es redueix fins a suposar el 70 per cent del flux emès inicialment—. El temps transcorregut fins a assolir aquest punt és conegut com període de vida útil (L70). No obstant això, és important remarcar que l’establiment del 70 per cent com a límit neix d’una convenció adoptada per la indústria; no respon a cap fonament pròpiament tècnic. Per tant, és prudent considerar-lo només un valor de referència, útil especialment per comparar prestacions entre diferents LED. A la pràctica, hem de ser prou responsables com per saber fins a quin punt la instal·lació dissenyada pot admetre una reducció de flux concreta i, en base a això, establir la vida real del projecte, que podrà ser superior o inferior a L70.

Equip ca2L