Binning

Malgrat els grans avenços  aconseguits al llarg dels darrers anys, durant  el procés de producció  dels LED es continuen generant petites variacions que afecten a algunes de les seves  característiques, tant òptiques como elèctriques.

Per aquest motiu, els productors de LED agrupen les unitats en funció de les seves particularitats, un procés que en anglès s’anomena binning. Això permet als fabricants de lluminàries poder seleccionar aquells LED les característiques dels quals se situen dins de rangs que consideren acceptables. Val a dir que, si bé l’ideal des del punt de vista de qualitat consistiria en  treballar amb un únic bin tan reduït como fos possible, els factors econòmics  i logístics també juguen un paper rellevant. Així, per exemple, si un fabricant de lluminàries accepta una amplia varietat de grups (bins) del seu  proveïdor de LED, tant el preu com el termini de lliurament del material es veuran notablement millorats. Per contra, la variabilitat de característiques del producte es veurà incrementada, la qual cosa pot comprometre el resultat final.

D’entre els  criteris utilitzats per  agrupar els LED, la quantitat de llum emesa i la temperatura de color són els més rellevants. Respecte al primer, el procés de selecció es relativament senzill: els proveïdores de LED proporcionen informació sobre el rang de lúmens previstos a cadascun dels seus bins; el fabricant de lluminàries pot, d’aquesta manera, triar el bin (o grup de bins) que millor s’escaigui, atenent a les necessitats del seu producte. Pel que fa al color, val a dir que el procediment és una mica més complex: emprant com a base el diagrama CIE1931 (veure figura 1), el fabricant defineix una sèrie de quadrants que es correspondran amb cadascun dels seus bins. Quant més gran sigui el bin, més gran serà la variació cromàtica acceptada respecte a la temperatura de color estandarditzada.  Anàlogament, quant  més petit sigui la mida del bin, millor serà el control de la variació de color.

Diagram CIE1931

Figura 1: Diagrama CIE1931

Figure 2: Binning. Source: CREE

Figura 2: Binning. Font: CREE

L’any 2008 es va establir la norma  ANSI C78 37741 per la qual es definien les característiques d’uns bins estàndard. Aquests definien les zones a l’interior de les quals una font de llum ha d’estar inclosa per tal d’esser considerada d’una temperatura de color determinada. A la figura 2 es mostra cadascun d’aquests  bins, delimitats per línies discontinues negres.

Val a dir, però, que a l’estàndard ANSI els bins són relativament grans, per la qual cosa hi ha diferències de color apreciables a ull nu entre LED pertanyents a un mateix grup. Per aquest motiu, els propis fabricants defineixen bins més reduïts (a l’exemple de la figura 2 correspondrien a les zones dibuixades en colors), que permeten tenir un control més acurat de la variabilitat.

La mètrica que es fa servir per mesurar la variabilitat de l’elipse de MacAdam s’explicarà a la següent entrada.

Equip ca2L