Avantatges dels LED (i no parlarem de l’eficiència energètica ni de la vida)

La imatge que en general tenim dels LED està tan relacionada amb la seva alta eficiència energètica i llarga vida útil que, sovint, ni tan sols ens plantegem que puguin oferir altres avantatges. Vegem-ne alguns:

Llum direccionada

Les fonts de llum tradicionals emeten radiació envers totes les direccions. Els LED, en estar muntats sobre una superfície plana, l’emeten només cap a un hemisferi. En tots dos casos, per la majoria d’aplicacions, la llum emesa ha de redireccionar-se mitjançant l’ús de lents i/o reflectors, la utilització dels quals porta associada una pèrdua d’eficiència. En aquest aspecte, el LED parteix amb avantatge, doncs part del direccionament de la llum ja ve donat d’origen, per la qual cosa el sistema òptic és, en el seu conjunt, més eficient.

Per contra, en aplicacions que requereixen d’una llum omnidireccional, el LED presenta més problemes. Per això existeixen encara casos en els quals  la fluorescència pot ésser  una opció més adequada.

Mida reduïda

Pel fet de ser relativament més petit, en general, el LED permet un disseny més eficient de lents i reflectors.

La seva reduïda dimensió ha revolucionat el disseny de llumeneres. Ha contribuït a la integració de la il·luminació en la arquitectura, alhora que ha obert nous camps d’aplicació. Tanmateix, cal també  considerar les exigències  associades a  la necessitat d’evacuar la calor generada pel  LED, atès que, en molts  casos, el sistema de dissipació resulta més voluminós que la pròpia font de llum.

No obstant això, allò de la «mida reduïda» és una veritat a mitges: si bé és cert que, per potències relativament moderades, la solució amb LED acostuma a ser més petita que la seva equivalent —en flux lumínic— convencional, per potències molt elevades la relació s’inverteix. Existeixen llumeneres amb làmpades de descàrrega de més de 20.000 lúmens que ocupen molt menys espai  que el que ocuparia una de LED d’idèntic flux.

Resistència al trencament

El LED no té filaments, ni està contingut en ampolles, amb la qual cosa s’elimina la principal causa de trencament de les fonts de llum tradicionals. Resulta un aspecte important en aplicacions en les quals es puguin  rebre impactes (espais esportius, zones amb  vandalisme…), on hi hagi vibracions (mitjans de transport, maquinària,..) i, per damunt de tot, redueix les incidències durant el seu transport i instal·lació, que és, de fet, quan es produeixen la majoria de trencadisses.

Encesa immediata

Les fonts de llum de descàrrega —que, deixant al marge els LED, són les més eficients— no s’engeguen de forma immediata. Algunes, fins i tot, necessiten uns quants minuts per assolir el 100 per cent del seu flux lumínic nominal. A més, en particular, les d’halogenur metàl·lic i vapor de sodi han d’estar a una temperatura baixa per poder encendre’s. En cas d’apagada accidental, poden caldre diversos minuts per al seu refredament i posterior reencesa.

Amb el LED, això no passa, la qual cosa representa, estèticament i funcional, un avantatge notable.

Cicle d’encesa i apagada sense efectes negatius

Els cicles d’encesa/apagada no disminueixen la vida del LED, al contrari del que succeeix amb, per exemple, las làmpades fluorescents. De fet, es força habitual que aquestes acabin tenint una vida molt inferior a la prevista degut al fet que s’empren a zones amb constants apagades —il·luminació d’escales, lavabos particulars…— per desconeixement  de l’usuari.

Absència  de radiació ultraviolada i infraroja

A més de redundar en una major eficiència, l’absència de radiacions UV i IR permet il·luminar  superfícies delicades —obres d’art, peces de roba…— tot minimitzant els danys.

Cal no confondre l’absència de radiació infraroja amb l’absència de calor. Els LED, tot i que no emeten IR en seu feix lumínic, sí produeixen calor, que s’acaba dissipant principalment per la seva part posterior.

Amb tot, essent crítics, no s’ha d’oblidar que el que es presenta como un avantatge és, en la majoria de casos, un inconvenient. Si el LED emetés radiació infraroja, significaria que part de la calor estaria essent emesa a través del propi feix, amb la qual cosa es resoldria en certa mesura el gran problema de disseny de llumeneres: la dissipació de calor.

Bon funcionament a baixa temperatura

Les baixes temperatures suposen un problema per als tubs fluorescents, tot veient minvat el seu rendiment. El LED, ans al contrari, millora les seves prestacions en entorns freds. Per aquest motiu, la seva utilització en certs ambients —neveres, cambres frigorífiques, exteriors…— és altament recomanable. Per contra, a zones amb temperatures elevades, l’ús del LED es desaconsella, doncs les seves propietats es veuen empitjorades —en especial les seves hores de vida.

Regulació

Las làmpades de descàrrega presenten problemes de regulació —o, directament, en molts casos no es poden regular. Els LED són regulables. Tot i que l’elecció del model, equip i sistema de regulació cal que sigui  convenientment estudiada.

Canvi de color o de temperatura de color

És viable combinar xips de múltiples tipus en un sol producte. Això ha fet possible la proliferació d’aplicacions amb canvi de color i temperatura de color que, fins a l’aparició del LED, s’havien realitzat, principalment, por mitjà de filtres, sempre amb llumeneres de volum considerable.

S’ha obert també la porta a l’ús de sistemes amb  llum blanca i temperatura de color ajustable, malgrat es tracta d’aplicacions que, de moment, tenen un menor grau d’implantació al mercat.

Equip ca2L